نشیمنگاه و محل تکیه گاه پا در این صندلی به کمک لینکیج طوری طراحی شده است که با یک درجه آزادی (فقط حرکت پشتی صندلی)، در وضعیت مطلوب خود قرار میگیرند.