طراحی گریپر در رباتیک یکی از موضوعات جذابی است که ایده پردازی های مختلفی برای آن صورت گرفته است. در گریپر زیر، انگشت های ربات به کمک چهار میله ای به نحوی طراحی شده است که محدوده ای که به هم نزدیک میشوند، حالت موازی بودن را حفظ کنند. اگر انگشت ها موازی یکدیگر نباشند، ممکن است جسمی که برداشته می شود بر اثر فشار گریپر از لای انگشتان سر خورده و بیرون بیافتد.