تیغه این چاقوی ضامن دار، بند معلق (بند 3) یک مکانیزم چهار میله ای است و مسیر حرکت آن به گونه ای طراحی شده است که هنگام باز و بسته شدن، خطری برای دست کاربر ایجاد نمی کند. نکته قابل توجه در این محصول فرم ناصاف بندهای 2 و 4 چهار میله ای است که در ابتدای فیلم به خوبی مشخص است. بندهای 2 و 4 چهار میله ای می تواند به هر شکلی باشد و با توجه به شرایط کار و فرم محصول طراحی می شود.