باکس تحویل محصول به کمک چهارمیله ای متوازی الاضلاع طراحی شده است تا کفه آن همواره موازی زمین باشد و محصول از روی آن نیافتد. اگر دقت کنید، محل دو لولا بر روی قسمت ثابت و دو لولا بر روی بند متحرک، دقیقا هم فاصله و موازی هم واقع شده اند و یک متوازی الاضلاع را تشکیل می دهند.