از لای پنجره بیرون که می پری ،

گویا هوا برای تنفس خنک تر است.

گاهی ندیده ای

باران چگونه بوی خدا می پراکند؟

بیرون خانه، گاه، هوا خوب می شود!

اینجا برای تمام پرندگان

تن ها سبک تر است...

 

از زیر سقف های اضافی برون بیا ،

باور بکن که پنجره ها باز بهترند ،

مستانه تر ببین...

بی چتر تر بیا...

اینجا هوا برای تنفس خنک تر است.

علی شیخ پور - 9 اردیبهشت 1383