دلگفته های من به دلم دل نبسته اند
چشـم انتظار معـجزه من نشسته اند

می خواستم غزل بنویسم نشد...نشد
انگار واژه های دل من شکسـته اند

علی شیخ پور - 12 خرداد 1383