کفشهای کوهم کو؟
یکهو شاید سر راه،
سر به فرهاد زدم!

راستی! راستی...
قمقمه می خواهم
دفعه پیش مجنون گفت
آب می خواهد ، آب!
(طفلکی نمی دانست
اقیانوس می خواهد
آتش تنهایی!)

علی شیخ پور - 27 تیر 1383