در کنار آبگیر،
نیمه شب،
بی صدای بی صدا،
روی کاغذی
طرح می زدم
نقش صورت تو را

حیف!
نقش ماه،
باز هم بر آب بود...

باد می وزید و زلف ماه
باز هم به باد بود...

علی شیخ پور - 4 مرداد 1383