بعد از نفس نفس زدن راههای دور
دیگر به کشف مزرعه سبز و سرخ نزدیکم

در خواب دیده ام
در پشت کوه ها
نسل جدیدی از شقایق وحشی درآمده...

باید برای دیدن این نوع معجزه
بیدارتر شوم!

من نور می بینم...هرچند تاریکم؛
من صبر می خواهم... این بار نزدیکم...

علی شیخ پور - 7 شهریور 1383