بدون آنچه که باید،‌چه فایده تکرار؟
هزار و سیصد هشتاد وسه بوَد یا چار!

 بدون عشق اگر بهشت هم برویم،
دوباره می خورد دل فریب گندم و مار

علی شیخ پور - 15 مهر 1383