ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند
تـا که جـبران خطای ازلـی را بکنـند

ای که در پیش تو عشق است امانت، زنهار!
نکـند نان به کف آری و به غفلت بخوری

علی شیخ پور - 13 آبان 1383