کاری بکن که سنگ دلت مهـربان شود
ای کاشـکی زمین تو هم آسـمان شود

کاری نکن که قصه هـجر من و تـو هم
روزی به دست شـبه "نظامی"رمان شود !

علی شیخ پور - 23 آبان 1383