هی شعر انتظار
هی شعر و انتظار
دهها هزار ناله و صدها هزار آه !

هی شعر بی دروغ
هی شعر بی نقاب
چشمان منتظر
دلهای بی قرار
صدها هزار شاعر مسکین بی پناه !

انبوه نامه های بیا و بیا به باد
تشبیه های بی شمار تو و روی خوب ماه !

یک لحظه بیشتر نمانده است اما
از دست لحظه های جدایی امان امان!
بیچاره قلب های ترک خورده از عطش
بیچاره این دل تنهای بی گناه....

علی شیخ پور - 3 آذر 1383